Restart 4.0 České Budějovice

O projektu

Restart 4.0. České Budějovice

Realizace projektu od 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0001040

Místo realizace projektu: Jihočeský kraj

Projekt Restart 4.0 České Budějovice je zaměřený na upevnění postavení osob pečujících o osobu mladší 15 let na trhu práce včetně osob po rodičovské dovolené, a to v rámci oblasti ITI České Budějovice. Během 24 měsíců dojde opakovaně k realizaci celkem 6 klíčových aktivit zaměřených na podporu cílové skupiny projektu. Z celkových 50 účastnic/íků projektu jich 25 projde rekvalifikačními kurzy a 13 osob bude zaměstnáno u konkrétního zaměstnavatele.

Přínosem projektu je zlepšení a dlouhodobé upevnění postavení na trhu práce 50 osob z cílové skupiny osob pečujících o malé děti (včetně rodičů na RD), tj. osob pečujících o osobu mladší 15 let. Jedná se i o preventivní mechanismus sociálních a ekonomických problémů, které nastávají v důsledku nezaměstnanosti včetně prevence v kontextu očekávaných změn na trhu práce.

Cílem projektu je tedy připravit osoby, které by mohly potenciálně spadnout do sociálních a ekonomických problémů, na návrat na trh práce tak, aby nebyly závislé na sociálních dávkách, byly ekonomicky soběstačné, konkurenceschopné a zaměstnání si dokázaly udržet. Cílů dosáhneme prostřednictvím realizace projektových aktivit, které jsou logicky členěné do šesti klíčových aktivit.

Komu je určen

Projekt je zaměřený na osoby nezaměstnané nebo neaktivní na trhu práce, které pečují o dítě/ děti do 15 let věku a zároveň jsou:

 • uchazečem/kou o zaměstnání vedeným/ou déle než 5 měsíců v evidenci ÚP ČR nebo
 • osobou se zdravotním postižením nebo
 • osobou, která se již nevzdělává a má nejvýše SŠ vzdělání nebo
 • matkou či otcem samoživitelem.

Účastníkům projektu chceme pomoci v těchto bodech:

 • usnadnit jim návrat na trh práce
 • naučit je, jak sladit práci a rodinu
 • zvýšit jim sebedůvěru potřebnou pro hledání nového pracovního uplatnění
 • doplnit znalosti a kompetence pro získání perspektivního zaměstnání nebo vlastní podnikání

Co vám v rámci projektu nabízíme

Účastníkům projektu nabízíme:

 • semináře, workshopy a kurzy = individuální vzdělávací plán
 • možnost získání nové kvalifikace v hodnotě až 15.000 Kč
 • tým zkušených lektorů Sítě pro rodinu
 • vzdělávací aktivity v malých skupinách
 • individuální péči o každého účastníka/každou účastnici
 • péči o děti v době konání vzdělávacích aktivit
 • v případě úspěšné rekvalifikace zaměstnání na zkoušku až na 6 měsíců u vybraných zaměstnavatelů

Zahájení vzdělávacích aktivit:

 • v říjnu 2023 – České Budějovice
 • v únor 2024 – Křemže
 • v říjnu 2024 – Trhové Sviny
 • v březnu 2025 – České Budějovice

Co konkrétního vás v rámci účasti v projektu čeká:

 1. Vstupní vzdělávání

Cílem je motivovat zájemce/kyně z CS k účasti na aktivitách projektu tak, aby se mohli vrátit na trh práce.

Motivační program

Motivační zážitkový program zaměřený na posílení osobní kapacity jednotlivých zájemců/kyň o zapojení do projektu.

Pracovně-právní problematika

Zákoník práce a další legislativní úpravy spojené s trhem práce a s podmínkami v pracovním procesu, podmínky a možnosti zaměstnávání včetně OSVČ.

Orientace na trhu práce a příprava na vstup na trh práce

Nabídka na trhu práce v Jihočeském kraji, možné formy práce, příprava na vstup na trh včetně sdílení zkušeností ve skupině.

Zjišťování osobnostních a kvalifikačních předpokladů

Individuální příprava na vstup do projektu – osobní rozhovor s odborníkem s cílem najít přínosné zapojení do projektu. Zjišťování silných a slabých stránek, talentu a potřeb jednotlivých osob z cílové skupiny. Následné vypracování individuálního plánu pro osobní rozvoj pracovních kompetencí a odborných znalostí v rámci účasti v projektu. Zvýšená péče bude věnována osobám se zájmem o samostatné podnikání, kde osobností předpoklady sehrávají zásadní roli s ohledem na nutnost sebeřízení a sebekázně.

 1. Obecné vzdělávání

Cílem je posílit pracovní dovednosti i osobní kapacitu a sebejistotu účastníků/nic projektu v daných oblastech.

Osoby zapojené do projektu si vyberou na základě individuálních plánů čtyři semináře z nabídky tří oblastí, které jsou vzájemně provázané, a které vyplývají z jejich aktuálních potřeb.

Měkké dovednosti

Delší absence na trhu práce často snižuje sebevědomí a sebereflexi. Účastníci/ice si obnoví měkké
dovednosti tak, aby s nimi mohli dále pracovat.

Účastníci rozšíří své dovednosti v následujících oblastech: sebeprezentace, sebereflexe, kritické vnímání sebe sama, strategické neboli koncepční myšlení, strukturované myšlení vedoucí k rozpoznání, pochopení a řešení problému, myšlení podle analogií, podnikatelské myšlení, rozhodování v podmínkách nejistoty, ochota riskovat, ochota učit se novým věcem, otevřenost, flexibilita, schopnost se adaptovat a přijímat změny, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacích apod.

Komunikační dovednosti

Oblast komunikace je stěžejní pro rozvoj osobnosti, proto tato část vzdělávání bude věnována především nácviku.
Účastníci rozšíří své dovednosti v následujících oblastech: verbální i neverbální komunikace, řešení konfliktů a vyjednávání, asertivní jednání, tvůrčí (kreativní) nebo týmové řešení problémů, kooperace, budování týmu, ovlivňování lidí nebo prodejní dovednosti, vytváření sociálních sítí, konstruktivní kritičnost a schopnost přijímat kritiku apod.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost úzce souvisí nejen se samostatným podnikáním, ale obecně s udržitelností na trhu práce, proto je zařazena do obecného vzdělávání.

Účastníci rozšíří své dovednosti v následujících oblastech: informace o finanční stránce týkající se pracovního poměru, oblast financí spojená se zaměstnaneckým poměrem z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, základy týkající se rodinného rozpočtu, podmínek pro půjčky, příjmy a výdaje domácnosti, rozpočty nákladů a příjmů pro podnikatele apod.

 1. Specifické vzdělávání

Cílem je prohloubit další vzdělání těch osob, které získaly základní podporu ve vstupním a obecném vzdělávání, aby se mohly samostatně vrátit na trh práce, a to především jako OSVČ.

Osoby z cílové skupiny zapojené do projektu si vyberou ze tří uvedených tematických oblastí minimálně dvě školení na doplnění znalostí získaných v předchozích vzdělávacích aktivitách.

Základy podnikání

Účastníci rozšíří své dovednosti v následujících oblastech: základní potřebné informace pro rozjezd podnikání, legislativa potřebná pro zahájení a konání vlastní podnikatelské činnosti, živnostenský zákon, zdravotní a sociální pojištění, možnosti a formy vedení účetnictví, daně, podnikatelský záměr, time management, vzor podnikatelského záměru a byznys plánu, výhody a nevýhody samostatného podnikání atd.

Marketing a využívání moderních IT nástrojů

Účastníci rozšíří své dovednosti v následujících oblastech:  používání současných technologií a sociálních sítí (webové stránky, Facebook, Youtube kanál, Instagram, LinkedIn profil atd.) jak v pracovním poměru, tak i v případě vlastního podnikání, možnosti placené reklamy na těchto kanálech, oblast marketingu prostřednictvím nástrojů jako je: direct mail, tisková zpráva, letáky, brožury, profily na sociálních sítích apod.

Specifické IT vzdělávání

Účastníci rozšíří své dovednosti v následujících oblastech: praktické zkušenosti v práci s Wordem, Excelem, Google doc., PPT, forma e-shopů, webové projekty pro podporu podnikání a internetové gramotnosti, využití s ohledem na hledání práce nebo podnikání atd.

 1. Kvalifikační vzdělávání

Cílem je umožnit osobám zapojeným do projektu další profesní vzdělání k usnadnění uplatnění se na trhu práce.

Osoby zapojené v projektu si budou moci vybrat z připravené nabídky rekvalifikačních kurzů, která bude vycházet z jejich potřeb, a také z aktuálních potřeb místního trhu práce a z odhadu jeho vývoje. Dojde tak k restartu osob z cílové skupiny na trhu práce, který povede k jejich stabilnímu uplatnění na trhu práce.

K volbě re/kvalifikačního kurzu dojde po konzultaci s odborníkem.

 1. Zaměstnávání

Cílem je umožnit absolventům rekvalifikačních kurzů získat zkušební podporované pracovní místo s možností jeho udržení. Někteří účastníci projektu tak mají možnost získat pracovní smlouvu na dobu určitou, po dohodě se zaměstnavatelem s možností jejího prodloužení

Jak se do projektu přihlásit?

Zaujal vás projekt Restart 4.0 České Budějovice? To nás opravdu těší!

Chtěli byste se o něm dozvědět ještě víc nebo se do projektu rovnou přihlásit? I to by šlo. Do projektu je totiž možné se přihlašovat průběžně.

Kontaktujte nás!

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Přejít nahoru