GDPR

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ UNIE 2016/679 (TZV. GDPR)

1. K čemu slouží tento dokument?

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak Síť pro rodinu, z.s. nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.

2. Co jsou to osobní údaje?

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

3. Co je to zpracování osobních údajů?

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

4. Za jakým účelem se moje osobní údaje zpracovávají a jakých osobních údajů se to týká?

a)      Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely:

 • realizace vzdělávacích programů a zkoušek, vystavení osvědčení a fakturace
 • dodržení našich zákonných povinností
 • za účelem rozesílání nabídek našich vzdělávacích programů – zde máte vždy možnost na rozeslanou nabídku reagovat emailem a z odebírání novinek a nabídek se odhlásit 

 b)     S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (přihlášce či objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy:

 • jméno a příjmení, popř. tituly
 • datum, popř. místo narození
 • adresu trvalého či přechodného bydliště
 • nejvyšší dosažené vzdělání (u re/kvalifikačních programů a zkoušek)
 • fakturační údaje
 • e-mailová adresa, popř. telefonní číslo

c)     Zpracování Vašich osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany. Údaje uváděné na osvědčení jsou předepsané příslušnými ministerstvy, která rozhodují o udělení akreditace/autorizace příslušného vzdělávacího programu.

5. Potřebujete ke zpracování údajů můj souhlas?

V současné době nikoli, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy (dle § 5, odst. 2, písmeno b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění).

6. Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze my, Síť pro rodinu, z.s., Truhlářská 24, 110 00 Praha 1, IČ: 26545136 a jsme tedy správcem Vašich osobních údajů.

7. Jak dlouho mé osobní údaje zpracováváte?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání smlouvy, kterou jste s námi přihlášením na školení uzavřeli, tj. realizace vzdělávací aktivity, vydání osvědčení a fakturace.

Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (archivace osvědčení, prezenčních listin a účetnictví).

Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky).

8. Jaká jsou má práva?

a)      právo na informace o zpracování

 • veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním dokumentu
 • pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže

b)      právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz

 • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
 • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti – s tímto zároveň souvisí právo na případnou opravu nepřesných osobních údajů
 • pokud již pominul účel či zákonný důvod, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz

c)       právo vznést námitku

 • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
 • v případě oprávněnosti námitky jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů ukončit
 • bude se jednat o případy, kdy bychom Vaše osobní údaje zpracovávali z důvodu našeho oprávněného zájmu, který by již pominul

d)      právo na přenositelnost údajů

 • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte

e)      právo podat stížnost u ÚOOÚ

 • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

f)       právo na omezení zpracování

 • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezíme jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění
 • zpracování omezíme také po dobu, po kterou prověřujeme, že Vámi vznesená námitka je legitimní
 1. g)      právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů
 • toto právo spočívá v naší povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

9. Naše kontaktní údaje

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy info@sitprorodinu.cz nebo písemně na adrese: Síť pro rodinu, z.s., Truhlářská 24, 110 00 Praha1.

 

 

Přejít nahoru